Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva"

Mănăstirea Agapia, Județul Neamț

 

Oferta şcolară educațională pentru anul 2021-2022

28 locuri curs zi clasa a IX - a / specializarea ghid turism religios

 

Anexa I la ordinul MEN nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat 

pentru anul școlar 2021-2022

PROFILUL TEOLOGIC

SPECIALIZAREA GHID TURISM RELIGIOS

 

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor a V-VIII-a minimum 7,00 si media la purtare în clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.

 

La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.

 

Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

1.      Certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;

2.      Certificat de naştere-copie legalizată;

3.      Fişa medicală (adeverinţă medicală în care să se menţioneze toate bolile cronice eliberată de  medicul de familie, valabilă la data înscrierii);

4.      Fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

5.      Recomandarea profesorului diriginte-expediată prin poştă în plic recomandat pe adresa liceului;

6.      Recomandarea Consiliului parohial (preot paroh, membrii) - expediată prin poştă pe adresa liceului;

7.      Binecuvântarea Chiriarhului locului;

8.      Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

 

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

 Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

 

PROBA ORALĂ

a) verificarea dicţiei prin:

- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfânta Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

 b) interviu ce constă în:

- prezentare date personale;

- argumentarea alegerii Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia

 

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a și aVIII-a. Conținuturile pentru proba scrisă de verificare a cunoștințelor religioase sunt:

 

Conținuturi clasa a VII-a

Conținuturi clasa a VIII-a

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție

2. Crearea lumii

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere

4. Rugăciunea în viața creștinului

5. Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos

6. Legea nouă – Fericirile

7. Crezul – sinteza învățăturii de credință

8. Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu

9. Biserica, lăcaș de închinare

10. Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov

 NOTE:

1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care este aprobată de Inspectoratul Şcolar.

2. Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrării scrise, comisia afişează baremul de evaluare si notare.

3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidaţii de la specializarea ghid turism religios, care la proba orală obţin calificativul respins, nu mai susţin proba scrisă şi sunt declaraţi respinşi la probele de aptitudini.

Proba scrisă este evaluată cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la această probă este 6.00.

4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea ghid turism religios, este nota obţinută la proba scrisă.

5. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învățământul liceal de stat.

6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea candidaţilor de la specializarea ghid turism religios se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

7. La probele orale si practice nu se admit contestaţii. La proba scrisă se admit contestaţii. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultate au fost contestate si afişarea rezultatelor finale se desfăşoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.

8. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

 

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT

pentru anul şcolar 2021-2022

 Probele de aptitudini

  • 19-20 mai 2021: Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probele de aptitudini
  • 24 - 25  mai 2021: Înscrierea pentru probele de aptitudini
  • 26-28 mai 2021: Desfășurarea probelor de aptitudini
  • 31 mai 2021: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini; depunerea contestațiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
  • 4 iunie 2021: Afișarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de admitere judeţeană a listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini.